Henk ( biografie )

 

 

Met een creatieve opleiding als basis, is Henk doorgegaan met schilderen.

Vanuit het schilderen is hij gedichten gaan schrijven, die ontstaan op dezelfde manier als zijn schilderijen en tekeningen.

Hij heeft altijd een onderwerp nodig dat hem prikkelt, waardoor zijn vormentaal groeit ; meestal zijn dit wereldse gebeurtenissen.

 

Hij is begaan met het welzijn van de wereld, mens en maatschappij, kleurrijk en uniek.

Deze eigenschappen tekenen zijn karakter en dat zie je terug in zijn creaties.

Zijn diepgang en eigenheid wordt prikkelend tastbaar in zijn dichtkunst en schilderijen.

Het maakt je nieuwsgierig en zet je aan het denken.

Henk is veelzijdig en ruimdenkend en geeft je onbeperkt de ruimte om een eigen interpretatie te geven aan zijn werk.

 

De ellende op onze wereld maakt hem kwaad en dat wil hij uiten op het doek via zijn onderwerpen.

 

Vormen staan centraal in zijn werk, en via experimenteren met materiaal en vorm komt hij tot zijn abstracte composities.

De opvoeding van zijn kinderen betekende voor hem een creatieve rustperiode. Na deze periode is hij gaan schilderen met veel kleurgebruik, nieuwe vormen en composities gaan gebruiken. De actuele thema’s worden zijn onderwerp.

Wat hem bezig houdt legt hij vast in ’n schilderij of gedicht.  

Zijn manier van schilderen is abstract, rustig, met repeterende vormen, waar onrust kan ontstaat en hardere details, maar met harmonie tussen de verschillende elementen.

Als een stil water met diepe grond, uit hij zich in potlood en verf, de vrije geest toevertrouwd aan het doek.

 

In elk huis waar hij woont, heeft hij een atelier.

 

Henk Rozie ; geboren 28 – 09 – 1961

 

Hij woont en werkt in Eindhoven.

 

 

 

Henk ( Biography )

 

With a creative education as a basis, Henk continued painting.

From painting he started writing poems, which are created in the same way as his paintings and drawings.

He always needs a subject that stimulates him, which allows his formal language to grow; usually these are worldly events.

 

He is concerned with the well-being of the world, people and society, colorful and unique. These qualities characterize his character and you can see that in his creations.

His depth and individuality become tantalizingly tangible in his poetry and paintings. It makes you curious and makes you think.

Henk is versatile and open-minded and gives you unlimited space to give your own interpretation to his work.

 

The misery in our world makes him angry and he wants to express that on canvas through his subjects.

 

Shapes are central to his work, and through experimenting with material and form he arrives at his abstract compositions.

Raising his children meant a creative rest period for him. After this period he started painting with a lot of color and new shapes and compositions. Current themes become his subject.

He records what keeps him busy in a painting or poem. His way of painting is abstract, calm, with repetitive shapes, where unrest can arise and harder details, but with harmony between the different elements.

Like a still water with deep soil, he expresses himself in pencil and paint, the free spirit entrusted to the canvas.

 

He has a studio in every house where he lives.

 

Henk Rozie ; born 28 – 09 – 1961

 

He lives and works in Eindhoven.